"Welcome to the official Website of Salpasilichho Rural Municipality" "यहाँहरुलाई साल्पासिलिछो  गाउँपालिकाको आधिकारीक वेबसाईटमा स्वागत छ ।"/p>

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

फोन नं: 9849448899

अध्यक्ष

फोन नं: ९८०३८९८५०९

अध्यक्ष

फोन नं: ९८१९३५४७८९

अध्यक्ष

फोन नं: ९८११००५३९४

अध्यक्ष

अध्यक्ष

फोन नं: ९८६३६७३७२

कार्यपालिका सदस्य

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८०७०१६८०१

अध्यक्ष

वडा सदस्य

कार्यपालिका सदस्य

कार्यपालिका सदस्य

उपाध्यक्ष

फोन नं: ९८६२०२२५०६

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८१७३८५६६७

कार्यपालिका सदस्य